Nasza kadra

Tadeusz Niegowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pedagog specjalny, od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem specjalnym, pełnił rożne stanowiska, m.in. doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Absolwent m.in. podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.


W Naszym Przedszkolu pełni funkcje Dyrektora Przedszkola.

Justyna Soja–Sularz

Psycholog dziecięcy. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, kierunek psychologia. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych UW „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” i licznych kursach i szkoleniach doskonalących: Socjoterapia, Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Efektywna Praca z Dzieckiem z Wieloraką Niepełnosprawnością. Zajmuje się terapią zaburzeń rozwoju oraz pomocą dzieciom z problemami emocjonalnymi, np. mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i ich umiejętności społeczne. Organizuje spotkania i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Angelika Drzemicka

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia społeczna oraz studiów podyplomowych dotyczących edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu oraz oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące dzieci autystycznych m.in.: "Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce", "Autyzm mój świat", "Trening umiejętności społecznych (TUS)", "Grafomotoryka", "Sprawne dłonie. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki - Poziom l i ll", „Terapia ręki”, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, „Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę?” oraz Attension Autism, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Prelegentka konferencji psychologicznej pt.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu dyskryminowanych grup społecznych".

W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia psychologiczne.

Małgorzata Tomaszewska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta AAC. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia) oraz studiów podyplomowych w SWPS w Warszawie (neurologopedia).
Przez wiele lat związana ze Stowarzyszeniem „Jasny Cel” w Białymstoku. Obecnie nauczyciel w Szkole Specjalnej Nr 46 w Białymstoku, wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku (przedmiot komunikacja alternatywna i wspomagająca) oraz konsultant C-Eye (sprzętu do komunikacji i neurorehabilitacji) w województwie podlaskim.

Na co dzień pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz z osobami ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się. Prywatnie żona oraz mama dwóch dziewczynek i kota.


W Naszym Przedszkolu pracuje jako logopeda (terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej).

Mateusz Bińczak

Logopeda. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach m.in.: „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”, „Dwujęzyczność jako jedna z przyczyn opóźnienia rozwoju mowy”, „Logopedia w integracji z ruchem”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem” „Arteterapia” „Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt” „Porozmawiajmy razem – obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)”. Od 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Podlaski. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkolno-przedszkolnym, zespole szkół integracyjnych i przedszkolu samorządowym. Prowadził zajęcia profilaktyczne w szkole rodzenia, współpracował również z centrum edukacji nauczycieli. Jest autorem szkoleń i warsztatów: „Jak efektywnie pracować głosem – warsztaty dla nauczycieli” oraz „Neurobiologia w odniesieniu do praktyki logopedycznej”.


WW Naszym Przedszkolu pracuje jako logopeda.

Anna Kowalko

Absolwentka Wydziału Pedagogii i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu AAC (Komunikacji alternatywnej i wspomagającej), m.in. czterostopniowe szkolenie u dr Grycman (wraz z diagnozą), dwustopniowe szkolenie z p. Smyczek, PECS, techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji. Kilkukrotnie superwizowana u dr Grycman. Swój warsztat pracy wzbogaca i doskonali uczestnicząc w różnorodnych konferencjach z zakresu AAC oraz szkoleniach (ukończyła m.in. szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs języka migowego). Pracuje również jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku.

Praca z dziećmi z różnorodnymi trudnościami w komunikacji jest jej pasją. Stara się każdemu dziecku budować indywidualny system komunikacyjny w taki sposób, aby miało ono możliwość wyrażania swoich potrzeb i pragnień.


W Naszym Przedszkolu pracuje jako logopeda (terapeuta komunikacji wspomagającej).

Anna Kucharska

Absolwentka Wydziału Pedagogii i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna oraz pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Stale doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego m.in. Diagnoza i Terapia Ręki; Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii; Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole; Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych i Terapeutycznych (IPE-T); DELFIN – trening umiejętności poznawczych, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) i inne.

W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia pedagogiczne.

Monika Szymulewska

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku. Pracowała jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadziła zajęcia muzyczne i plastyczne z dziećmi przedszkolnymi oraz muzykoterapię z dziećmi z porażeniem mózgowym. Ukończyła Studium Pracowników Służb Społecznych oraz Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Praca z dziećmi z autyzmem jest dla niej wyzwaniem i radością.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające.

Stanisław Jurkowicz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener PZLA w lekkoatletyce, instruktor piłki nożnej, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą, w roku 2013 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ukończył m.in. kursy i szkolenia: "Klinika Integracji Sensorycznej", "Wprowadzanie umiejętności kluczowych do nauczania", „Rozwiązywanie problemów i konfliktów”, „Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo”, „Rola i znaczenie wychowania fizycznego w procesie wychowania ucznia”, „Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”.

Fan sportu, miłośnik historii, sympatyk świętego spokoju, dla wtajemniczonych MacGyver 😉


W Naszym Przedszkolu terapeuta integracji sensorycznej.

Anna Kierzkowska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Brała udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach, m.in. "Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności w nauce dziecka", "Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu", "Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii SI", kurs Integracja Sensoryczna I i II stopnia dający uprawnienia do prowadzenia terapii i diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej.


W Naszym Przedszkolu terapeuta integracji sensorycznej.

Monika Zapisek

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach m. in. „Diagnoza i terapia autyzmu” - poziom podstawowy i rozszerzony, „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Terapia ręki”, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, „Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę?”, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz Attension Autism.
Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od wielu lat, ale dzieci ze spektrum autyzmu są jej bardzo bliskie. Szczególnie ważne jest dla niej komunikowanie się z dziećmi, by mogły one wyrażać swoje potrzeby i zachcianki, dokonywać samodzielnych wyborów i stać się kiedyś ludźmi niezależnymi.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy, prowadzi zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC oraz Grupę Wsparcia dla Naszych Rodziców.

Małgorzata Romanowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w szkoleniach m. in.: „Dziecko z ASD - strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)” oraz Attension Autism, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz 3 modułowy kurs bazowy – Terapia behawioralna w teorii i praktyce.
Kontakt i praca z dziećmi z autyzmem daje jej dużo radości i pozytywnej energii, a każdy sukces Naszych Dzieci napełnia ją wielką dumą. Każdego dnia stara się pamiętać o tym, że „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Julita Półtorak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem m. in. Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy i rozszerzony. Swoją wiedzę z zakresu AAC nabyła na czterostopniowym szkoleniu oraz superwizjach u dr M. Grycman, szkoleniu u A. Smyczek czy szkoleniu MAKATON.
Warsztat pracy wzbogaca i doskonali biorąc udział w szkoleniach: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Trenera grafomotoryki oraz Attension Autism.
Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w komunikowaniu się to dla niej wyzwanie, lekcja pokory, a przede wszystkim ogromna radość.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy, prowadzi zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Katarzyna Drzemicka

Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną oraz studia podyplomowe kontynuuje w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.: "Terapia. Behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce", "Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, „Terapia ręki", cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC). Praca z dziećmi autystycznymi to wielka przyjemność, którą realizuje na różnych płaszczyznach. Wiedzę zdobytą w Międzynarodowej Szkole Charakteryzacji im. Dziewulskich w Warszawie wykorzystuje do wzmacniania artystycznych umiejętności dzieci.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Joanna Stateczyńska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu.
Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach m. in. Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Swoją wiedzę z zakresu AAC nabyła na czterostopniowym szkoleniu u dr M. Grycman oraz szkoleniu u A. Smyczek.
Motto życiowe: Każde dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż (Janusz Korczak).

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Karolina Pankiewicz

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie w zakresie oligofrenopedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie w trakcie studiów magisterskich. Brała udział w licznych praktykach m.in. w placówkach specjalnych. W niedalekich planach rozpoczęcie studiów podyplomowych z edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu to dla niej wielkie wyzwanie oraz ogromna satysfakcja.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel wspomagający.

Sylwia Janus

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie, studia podyplomowe - Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w cyklu szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz Attension Autism, Bilateralnej Integracji, Zabawie Inspirującej Rozwój oraz System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne.
Od kilku lat zajmuje się projektowaniem i produkcją zabawek oraz pomocy edukacyjnych wspierających rozwój małego dziecka, wykorzystywanych w terapii indywidualnej dzieci w placówkach przedszkolnych. Tworzenie zabawek dla dzieci daje jej mnóstwo satysfakcji, a świadomość, że może w ten sposób pomóc motywuje do dalszych działań.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel wspomagający.

Teresa Łapińska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Bożena Dymek

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Wiesława Hryniewicka

W Naszym  Przedszkolu dba o czystość i porządek.

Nasz zespół

Updated on 2015-08-10T21:58:51+02:00, by Administrator.