Nasza kadra

Tadeusz Niegowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pedagog specjalny, od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem specjalnym, pełnił rożne stanowiska, m.in. doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Absolwent m.in. podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.


W Naszym Przedszkolu pełni funkcje Dyrektora Przedszkola.

Justyna Soja–Sularz

Psycholog dziecięcy. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, kierunek psychologia. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych UW „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” i licznych kursach i szkoleniach doskonalących: Socjoterapia, Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Efektywna Praca z Dzieckiem z Wieloraką Niepełnosprawnością. Zajmuje się terapią zaburzeń rozwoju oraz pomocą dzieciom z problemami emocjonalnymi, np. mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i ich umiejętności społeczne. Organizuje spotkania i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Angelika Drzemicka

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia społeczna oraz studiów podyplomowych dotyczących edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące dzieci autystycznych m.in.: "Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce", "Autyzm mój świat", "Trening umiejętności społecznych (TUS)", "Grafomotoryka", "Sprawne dłonie. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki - Poziom l i ll" oraz szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju. Prelegentka konferencji psychologicznej pt.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu dyskryminowanych grup społecznych".

W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia psychologiczne.

Halina Gorszewska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.Ukończyła Studium Kwalifikacyjne w zakresie Logopedii Szkolnej Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku oraz podyplomowe studia w zakresie Afazjologii i Surdologopedii na Uniwesytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje i umiejetności zdobywała m. in. na kursach: "EEG – BIOFEEDBACK", "Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi", "Trening umiejętności wychowawczych wg metod A. Faber i E. Mazlish", "Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne". Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i placówkach integracyjnych na terenie Białegostoku. Przez wiele lat wykładała na Podyplomowym Studium Logopedii UwB oraz Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Pracowała też jako biegły sądowy w zakresie logopedii Sądu Rejonowego w Białymstoku.


W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne.

Joanna Żukowska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Logopedia oraz z zakresu edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę doskonaliła na takich kursach jak: „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”, „Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3 lat ”„Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne szansą odnalezienia drogi do dziecka z trudnościami”, „Wspomaganie rozwoju mowy osób z upośledzeniem umysłowym”. Posiada również certyfikat rozwoju komunikacji „Makaton”. Aktywnie uczestniczy też w licznych konferencjach dotyczących m.in.: „Wczesnego rozpoznawania i pracy z dzieckiem z autyzmem”, „Wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia dla dziecka i jego rodziny”, „Monitorowanie terapii u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”, „Wczesnej diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych”. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne.

Anna Kowalko

Absolwentka Wydziału Pedagogii i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu AAC (Komunikacji alternatywnej i wspomagającej), m.in. czterostopniowe szkolenie u dr Grycman (wraz z diagnozą), dwustopniowe szkolenie z p. Smyczek, PECS, techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji. Kilkukrotnie superwizowana u dr Grycman. Swój warsztat pracy wzbogaca i doskonali uczestnicząc w różnorodnych konferencjach z zakresu AAC oraz szkoleniach (ukończyła m.in. szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs języka migowego). Pracuje również jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku.

Praca z dziećmi z różnorodnymi trudnościami w komunikacji jest jej pasją. Stara się każdemu dziecku budować indywidualny system komunikacyjny w taki sposób, aby miało ono możliwość wyrażania swoich potrzeb i pragnień.


W Naszym Przedszkolu pracuje jako logopeda (terapeuta komunikacji wspomagającej).

Anna Więsław

Absolwentka Wydziału Pedagogii i Psychologi Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna oraz pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Stale doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego m.in Diagnoza i Terapia Ręki; Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii; Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole; Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych i Terapeutycznych (IPE-T); DELFIN – trening umiejętności poznawczych i inne.

W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia pedagogiczne.

Monika Szymulewska

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku. Pracowała jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadziła zajęcia muzyczne i plastyczne z dziećmi przedszkolnymi oraz muzykoterapię z dziećmi z porażeniem mózgowym. Ukończyła Studium Pracowników Służb Społecznych oraz Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Praca z dziećmi z autyzmem jest dla niej wyzwaniem i radością.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające.

Stanisław Jurkowicz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener PZLA w lekkoatletyce, instruktor piłki nożnej, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą, w roku 2013 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ukończył m.in. kursy i szkolenia: "Klinika Integracji Sensorycznej", "Wprowadzanie umiejętności kluczowych do nauczania", „Rozwiązywanie problemów i konfliktów”, „Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo”, „Rola i znaczenie wychowania fizycznego w procesie wychowania ucznia”, „Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”.

Fan sportu, miłośnik historii, sympatyk świętego spokoju, dla wtajemniczonych MacGyver 😉


W Naszym Przedszkolu terapeuta integracji sensorycznej.

Joanna Tercjak

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. Ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza w NWSP w Białymstoku a także studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Praca z dziećmi to jej powołanie, daje jej ogromną radość, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, ucząc jednocześnie pokory i cierpliwości. Wiedza oraz umiejętności, zdobyte w czasie pracy pozwoliły jej zrozumieć , iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego aktualne potrzeby, zainteresowania oraz możliwości rozwojowe. Według niej, ważny jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty dzieci, zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Monika Zapisek

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach m. in. „Diagnoza i terapia autyzmu” - poziom podstawowy i rozszerzony, „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Język migowy – poziom KSS1”, „Terapia ręki”.

Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od wielu lat, ale dzieci ze spektrum autyzmu są jej szczególnie bliskie. Stały się jej pasją, radością, a każdy, nawet najmniejszy ich sukces daje jej siłę i motywację do bycia jeszcze lepszym „ambasadorem” świata neurotypowego. Świata, do którego z czasem będą chciały wejść i w nim pozostać nasze dzieci autystyczne.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Kamila Topór

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej a także edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w warsztatach, szkoleniach i kursach z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem m.in. „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Diagnoza i terapia autyzmu”, „PECS- poziom I” „Grafomotoryka”, „Pedagogika Marii Montessori- założenia metody, lekcje ciszy, indywidualizacja pracy z dzieckiem”. Brała udział w wielu konferencjach m.in. „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- przykłady dobrych praktyk”, „W świecie autyzmu- wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem”.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Patrycja Jamiołkowska

Terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie otrzymując tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej oraz z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, szkolenie trenerskie I i II stopnia ze SmykoMultisensoryki, a także szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych dotyczących edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Katarzyna Drzemicka

Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną oraz studia podyplomowe kontynuuje w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.: "Terapia. Behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce", "Trening Umiejętności Społecznych (TUS)", "Terapia ręki". Praca z dziećmi autystycznymi to wielka przyjemność, którą realizuje na różnych płaszczyznach. Wiedzę zdobytą w Międzynarodowej Szkole Charakteryzacji im. Dziewulskich w Warszawie wykorzystuje do wzmacniania artystycznych umiejętności dzieci.

W Naszym Przedszkolu asystent nauczyciela.

Małgorzata Romanowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w szkoleniach m. in.: „Dziecko z ASD - strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”.

Kontakt i praca z dziećmi z autyzmem daje jej dużo radości i pozytywnej energii, a każdy sukces Naszych Dzieci napełnia ją wielką dumą. Każdego dnia stara się pamiętać o tym, że „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.


W Naszym Przedszkolu asystent nauczyciela.

Sylwia Janus

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie. Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe "Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu". Od kilku lat zajmuje się projektowaniem i produkcją zabawek oraz pomocy edukacyjnych wspierających rozwój małego dziecka, wykorzystywanych w terapii indywidualnej dzieci w placówkach przedszkolnych. Tworzenie zabawek dla dzieci daje jej mnóstwo satysfakcji, a świadomość, że może w ten sposób pomóc motywuje do dalszych działań.


W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Teresa Łapińska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Bożena Dymek

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Wiesława Hryniewicka

W Naszym  Przedszkolu dba o czystość i porządek.

Nasz zespół

Updated on 2015-08-10T21:58:51+00:00, by Administrator.